واقعیت افزوده در اینستاگرام جدید نیست. همه این ماسک های صورت گربه اسنپ چت مانند خنده دار را حداقل یک بار می شناسند و از آنها استفاده می کنند ، اما روند آن مربوط نمی شود.
م